Departmentof Education & Skills print friedly logo

Tuarascálacha Corporáideacha

Foilsímid na Tuarascálacha Corparáideacha seo a leanas:

Ráitis Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ardleibhéil don Roinn. Leagtar amach iontu freisin na straitéisí a úsáidfimid chun na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach.

Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.

Creat Rialachais Sa chreat rialachais leagtar amach na príomhphrionsabail, struchtúir, beartais, nósanna imeachta agus meicníochtaí rialaithe atá ar bun chun tacú leis an Roinn i mbaint amach a mhisin chun “a chur ar chumas daoine tríd an bhfoghlaim a lánacmhainneacht a bhaint amach le go bhféadann siad cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíochta na hÉireann”.

Earnáil Oideachais agus Oiliúna na hÉireann Forbhreathnú ar an Soláthar Seirbhíse agus Leasú

Is ionann an Clár Athbhreithnithe Eagraíochtúil (ORP) agus tionscnamh nuachóirithe na seirbhíse poiblí faoi choimirce na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (faoi choimirce Roinn an Taoisigh roimhe seo). Is éard atá i gceist le ORP measúnuithe ar chumais Ranna Rialtais agus Príomhoifigí aonair chun freastal ar na dúshláin atá romhainn. Tá an t-athbhreithniú ar an Roinn Oideachais agus Scileanna foilsithe ar an Tríú Tuarascáil de chuid ORP, atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin ORP.

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh/ Comhaontú Bhóthar Haddington- Is leagtha amach sna Pleananna Gníomhaíochta thíos atá na hathruithe atá molta ag an Roinn agus ag an Earnáil Oideachais chun éifeachtúlachtaí agus coigilteas a bhaint amach faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh. Is leagtha amach sna tuarascálacha ar dhul chun cinn atá sonraí ar choigilteas iarbhír, ar chostais a seachnaíodh, ar sheirbhísí feabhsaithe agus athchóirithe agus ar éifeachtúlachtaí inmheánacha.

Tuarascálacha Airgeadais, lena n-áirítear faisnéis ar Bhuiséadú Feidhmíochta (Ráitis Bhliantúla Aschuir Roimhe roimhe), ar an gCiste Náisiúnta Oiliúna, ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Tuairisceáin Íocaíochta Praise - tuairisceáin ráithiúla ina léirítear feidhmíocht na Ranna maidir le ceanglas nua riaracháin i leith tréimhse 15 lá do sholáthraithe a chomhlíonadh. Foilsítear tuairisceáin do Chomhlachtaí faoi Choimirce na Roinne freisin.