Departmentof Education & Skills print friedly logo

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHÁNA


NUASHONRÚ TÁBHACHTACH MAIDIR LE TOSACH FEIDHME NA RIACHTANAS REACHTÚIL GRINNFIOSRÚCHÁIN

Tá tosach feidhme tugtha do na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016 (An tAcht Grinnfhiosrúcháin) amhail ón 29 Aibreán 2016.

Leagtar amach na riachtanais reachtúla a mbeidh feidhm acu i leith údarás scoile amhail ón 29 Aibreán 2016 mar aon leis na socruithe praiticiúla a bheidh ar bun chun tacú leis na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin sa chiorclán ábhartha, Ciorclán 0031/2016 Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (arna fhoilsiú 28 Aibreán 2016).

Tagann an ciorclán seo in ionad Chiorclán 0063/2010 agus Chiorclán 0026/2015 agus baineann sé le gach bunscoil agus iar-bhunscoil aitheanta agus aon ionad oideachais eile a fhaigheann maoiniú ón stát (arna sainmhíniú san Acht Oideachais, 1998) do leanaí nó daoine soghonta.

Cáipéis Ceisteanna Coitianta chun cabhrú le scoileanna maidir le ceisteanna a bhaineann leis an gciorclán le fáil freisin anseo.

Is é cuspóir Chiorclán 0031/2016:

(1) Na riachtanais reachtúla nua i ndáil le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, a thagann i bhfeidhm ón 29 Aibreán 2016 agus na cionta coiriúla a bheidh i bhfeidhm i gcás go dteipfear cloí leis na riachtanais seo a thabhairt ar aird údaráis scoile

(2) Breac-chuntas a thabhairt ar na socruithe a bheidh i bhfeidhm i ndáil le grinnfhiosrúchán múinteoirí cláraithe, leis an bhfoireann neamhtheagaisc agus le daoine eile.

(3) Breac-chuntas a thabhairt ar na breithnithe um dhualgas cúraim níos leithne atá le tabhairt cur san áireamh ag údaráis scoile mar chuid den phróiseas earcaíochta/roghnúcháin d'fhostaithe agus daoine eile.

I Rannán 4 den Chiorclán áirítear deich phríomhphointe atá le nótáil maidir le tosach feidhme an ghrinnfiosrúcháin reachtúil:
Tá sé de fhreagracht ar gach údarás scoile ábhartha é fein a chur ar an eolas i dtaobh Chiorclán 0031/2016 agus riachtanais an Achta Grinnfhiosrúcháin, agus an polasaí, na nósanna imeachta agus na cleachtais a bheith ar bun acu a theastaíonn chun a dheimhniú go gcloítear leis an Acht Grinnfhiosrúcháin agus le Ciorclán 0031/2016 araon. Go háirithe, ba cheart go mbeadh údaráis scoile feasach ar na coireanna coiriúla a bhaineann i ndáil le neamhchomhlíonadh dhualgais an Achta Grinnfhiosrúcháin i ndáil le grinnfhiosrúchán reachtúil.